สำนักงาน กสทช.จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ....

จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. .... ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.ในวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น-docx-1.doc
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม-1.doc
  • กำหนดการประชุม.pdf
  • ร่างประกาศฯ-1.pdf