สำนักงาน กสทช.จัดการประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...

สำนักงาน กสทช.จัดการประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...
การประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create By  - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น-การคืนคลื่นความถี่.pdf
  • แบบตอบรับ-Focus-Group-พิจารณาความจำเป็นฯ.pdf
  • ร่างระเบียบพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่.pdf