สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่12/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 และให้นาไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548
               สานักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กาหนด ได้ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน : โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมายที่อยู่ “สานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” วงเล็บมุมซองว่า “(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”
2. ยื่นความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง : ณ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารอานวยการ ชั้น 5 สานักงาน กสทช. ในวันและเวลาทาการ (08.30 – 16.30น.)
3. ทางโทรสาร : หมายเลข 0 2278 3355
4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Legal.bc@nbtc.go.th ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อและนามสกุลจริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น-มาตรา-31.doc
  • ประกาศ-การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บรโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.pdf