เพิ่มเติมประเด็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนฯ

เพิ่มเติมประเด็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนฯ

ตาม ที่สำนักงาน กสทช. ได้เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้ง ที่ 2 โดยได้เผยแพร่เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่าน ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 แล้วนั้น สำนักงาน กสทช. เห็นว่าควรเพิ่มเติมประเด็นแนวทางการยื่นข้อมูลการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการ เชื่อมต่อฯ จึงได้ปรับปรุงเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปนี้
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2   (ฉบับเพิ่มเติมหัวข้อที่ 4.7 เรื่องแนวทางการยื่นข้อมูล)

ฟอร์มแสดงความคิดเห็น (เพิ่มประเด็นแนวทางการยื่นข้อมูล)
เอกสารแนบ1 "แนวทางการยื่นข้อมูลกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่"
เอกสารแนบ2 "แนวทางการยื่นข้อมูลกิจการโทรศัพท์ประจำที่"

หากท่านประสงค์ที่จะร่วมแสดงความคิด เห็นสาธารณะครั้งที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สำหรับวันเวลาที่จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป
แจ้งส่งความคิดเห็นได้ที่:
กลุ่มภารกิจด้านการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โทรศัพท์ 02-271-0151-60 ต่อ 578
โทรสาร 02-272-6866
e-mail: pasu.se@nbtc.go.th

 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download