เอกสารประกอบการดำเนินงานตามระเบียบ กทช. ว่าด้วย การประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล พ.ศ. 2548

เอกสารประกอบการดำเนินงานตามระเบียบ กทช. ว่าด้วย การประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล พ.ศ. 2548 
    Download เอกสาร ที่นี่ 

 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=4242&Itemid=213
ผู้สนใจโปรดจัดส่งข้อความเห็นและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ ได้ที่ ...
สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ (ฉก.)
สำนักงาน กทช. เลขที่ 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใจ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร 0 2290 5233  หรือ E-Mail : nusara@ntc.or.th
(โปรดจัดทำข้อความเห็นและข้อแนะนำเป็นหนังสือ แสดงชื่อ-นามสกุล และสถานที่ทำงาน)

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/3/2559 12:24:30)