เอกสารประกอบการดำเนินงานตามระเบียบ กทช. ว่าด้วย การประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล พ.ศ. 2548

เอกสารประกอบการดำเนินงานตามระเบียบ กทช. ว่าด้วย การประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล พ.ศ. 2548  Download เอกสาร ที่นี่ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=4242&Itemid=213
ผู้สนใจโปรดจัดส่งข้อความเห็นและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ ได้ที่ ...สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ (ฉก.)สำนักงาน กทช. เลขที่ 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใจ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0 2290 5233  หรือ E-Mail : nusara@ntc.or.th (โปรดจัดทำข้อความเห็นและข้อแนะนำเป็นหนังสือ แสดงชื่อ-นามสกุล และสถานที่ทำงาน)

สร้างโดย  - 2fellows  admin (5/8/2559 21:47:45)