เอกสารประกอบการประชุม?มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยกสทช.?

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง<<ร่าง>>“มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดย กสทช.”
ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549  เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กำหนดการ
promote.ppt (1/02/49) , draftreport(3/02/49) , overalltel.ppt
 

13.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 - 13.40 น.

กล่าวเปิดการประชุม
 

 

โดย         พลเอกชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์
               ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

 13.40- 14.00 น.

 บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
ใน ทิศทางและนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

 

 โดย         Dr. Eun-Ju Kim 
               รักษาการหัวหน้าสำนักงานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
                ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

14.00 - 14.20 น.

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยและกลยุทธ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

 

โดย         นาย กุลิศ  สมบัติศิริ 
               รองเลขาธิการ กสทช.
 

14.20 - 14.30 น.

พัก

14.30 – 15.30 น.

เริ่มการอภิปราย

 

ดำเนินการอภิปราย             
โดย ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ประพิณชมงคลการกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ         

เรื่อง “การส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย”
โดย         ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ
 ประธานคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าไทย

เรื่อง “การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการส่งเสริม
       อุตสาหกรรมโทรคมนาคม”
โดย  นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข 
       กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
เรื่อง “มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม”
        ในมุมมองของนักอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย
โดย         ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์
               สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง “การอุดหนุนการวิจัยในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  และการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดย         ดร.บวร ปภัสราทร
 คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15.30 – 16.30 น.

ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น

สร้างโดย   - admin NBTC

Download