เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 4 ฉบับ

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 4 ฉบับเอกสารการประกอบประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระหว่างวันที่  20 – 21 กุมภาพันธ์ 2549  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

< ประกาศ กสทช.>
เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน  และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับใบอนุญาต ( 17/02/49)

< ประกาศ กสทช.>
เรื่อง มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิในความเป็นส่วนตัว  และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม( 17/02/49)

< ประกาศ กสทช.>
ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ....

< แนวทาง>  การกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม
( เอกสารเพิ่มเติม1, เอกสารเพิ่มเติม2, เอกสารเพิ่มเติม3 )

*หากท่านไม่สามารถเปิดเอกสาร ดูที่นี่

            ผู้ที่ประสงค์จะเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. ทั้งสามฉบับดังกล่าว ขอให้ส่งความคิดเห็นเป็นหนังสือต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อที่สำนักงาน กสทช. จะได้จัดทำสรุปความคิดเห็น และดำเนินการต่อไป

เสนอความคิดเห็นได้ที่ :
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักประชาสัมพันธ์ ถ.พหลโยธิน  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400 prnews@ntc.or.th

สร้างโดย   - admin NBTC

Download