เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....ที่ผ่านมา

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ครอบคลุมครบทุกภาคส่วนของประเทศ ตั้งแต่เมื่อระหว่างวันที่ 21 ก.ค. 54 - 8 ส.ค. 54 ที่ผ่านมา จนเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนั้น

สำหรับผู้ที่สนใจเอกสารที่ใช้ในการประกอบการประชุมร่างแผนแม่บทฯที่ผ่านมา ดังกล่าว สามารถ Download ได้ที่นี่

Download

  • Master_Plan-Draft-addnote.pdf
  • Present_broadcast_masterplan-addnote.pdf

Create by  - 2fellows  admin (8/12/2016 11:43:19 AM)