เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ ตามขอบเขตของ 
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าประเมินของคลื่นความถี่ 1900 MHz สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในยุคที่สาม (3G) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กทช. กับ Chalmers 
 University of Technology ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

Business model   
economic model   
econometric model    
incentive-based model  

สร้างโดย   - admin NBTC