แผนแม่บท กทช.

ตามที่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อจัดทำแผนแม่บทกิจการ โทรคมนาคม สำหรับใช้เป็นแผนงานระดับชาติในการกำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบ กิจการโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ที่ให้ กทช. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม นั้น
บทความประชาสัมพันธ์

แผนแม่บท กทช.โอภาส เสวิกุล เรียบเรียง

         ตามที่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อจัดทำแผนแม่บทกิจการ โทรคมนาคม สำหรับใช้เป็นแผนงานระดับชาติในการกำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบ กิจการโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ที่ให้ กทช. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม นั้น

         พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้การจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อกำหนดแนวทางหลัก กรอบและทิศทางในการกำกับดูแลการบริหารจัดการ การประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศระหว่างปี 2548 ?2553 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากแผนที่จัดทำนี้จะช่วยให้ภาครัฐและเอกชน มองภาพการพัฒนาและการประกอบกิจการโทรคมนาคมในทิศทางเดียวกัน และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า ให้สอดคล้องกันทุกฝ่ายในการผลักดันกกกลไกของกิจการ โทรคมนาคมของประเทศ ให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

         นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล และบริหารจัดการกิจการ โทรคมนาคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพในการเปิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การออกใบอนุญาต การบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง การเชื่อมต่อโครงข่าย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคง การมีส่วนร่วมของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ประเมินผลในภาพรวมของกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการปรับทิศทางการพัฒนาให้ทันสมัย เมื่อเทคโนโลยีและกลไกตลาดเปลี่ยนแปลง       

         พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีนโยบายที่สำคัญในการผลักดันกลไกตลาดกิจการโทรคมนาคมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีคุณค่า และให้มีการเปิดตลาดการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีการแข่งขันโดยเสรีเป็นธรรม สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานข่าวบริการขยายสู่ภูมิภาคเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ มีการให้บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงเท่าทันความต้องการสาธารณะ

          ดังนั้น แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ที่จัดทำนี้จึงประกอบด้วย 4 แนวทางที่สำคัญได้แก่ การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และการคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่งถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม โทรคมนาคม และส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข ความมั่งคง และสาธารณะประโยชน์อื่น

สร้างโดย   - admin NBTC