​เอกสารประกอบการประชุม - ร่างหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ 
*สำหรับผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2549   เวลา 13.30-17.00 น.ณ หอประชุมชั้น 2  อาคารหอประชุม   สำนักงาน กทช. กำหนดการและเอกสารเพิ่มเติม ( หลักเกณฑ์(ร่าง), มาตรการ(ร่าง)) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ 
*สำหรับผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2549   เวลา 13.30-17.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2  อาคารหอประชุม   สำนักงาน กสทช.

      สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบการต่อร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการในการนี้ทางสำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบการส่งผู้แทนเข้าร่วมฟังและแสดงข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว  หน่วยงานละ 2 คน
กำหนดการและเอกสารเพิ่มเติม( หลักเกณฑ์, มาตรการ, แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมหารือ )
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศิราณี,  คุณรัชดาวรรณ สำนักคุ้มครองผู้ใช้บริการ  สำนักงาน กสทช.  ถ.พหลโยธิน  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2290 5239,  0 2271 0151- 60  ต่อ 164 – 167 Fax.  0 2278 3355

ประกาศ ณ วันที่   27/12/48
กำหนดการ
 

13.00 - 13.30 น.

 ลงทะเบียน

13.30 - 13.40 น.

กล่าวเปิดการประชุม

 

โดย         
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

13.40 – 13.50 น.

การนำเสนอ “ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์การคุ้มครอง"

 

 โดย         
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม

13.50 - 14.15 น.

การนำเสนอ “หลักการของ (ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับใบอนุญาต”

 

 โดย         
ผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม  
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

14.15 - 15.15 น.

ผู้เข้าประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น

15.15 - 15.30 น.

 รับประทานอาหารว่าง

15.30 - 15.55 น.

การนำเสนอ “หลักการของ (ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม”

 

โดย         
ผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม  
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

15.55 - 17.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

17.00 น.

ปิดการประชุม

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Download

Create by  - 2fellows  admin (8/8/2016 7:55:08 PM)