​เอกสารประกอบการสัมมนาโต๊ะกลม เรื่อง "พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

เอกสารประกอบการสัมมนาโต๊ะกลม  เรื่อง “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
กับบทบาทของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ สำนักงาน กทช.
  
เอกสารเพิ่มเติม
 

พ.ร.บ.๔๔ (.pdf)

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (.pdf)

พ.ร.บ.๔๙ (.pdf)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การแก้ไข พ.ร.บ. (.doc)

ส่งเสริมการลงทุน (.doc)

พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า (.pdf)

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (.doc)


 

สร้างโดย   - admin NBTC