(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ด้วยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
2. เอกสารบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

  

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช.pdf
  • เอกสารบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น.pdf