(ร่าง) รายงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) รายงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 

สอบถามเพิ่มเติม สำนักกฏหมาย สำนักงาน กสทช. โทร. 02 271 0151 ต่อ 233

สร้างโดย   - admin NBTC

Download