การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ด้วยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ ดังนี้  
(1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
(2) เห็นชอบแนวทาง กระบวนการ ระยะเวลาในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ได้รับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ หน่วยงานด้านวิชาการ เป็นต้น  จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ในช่องทาง ดังนี้ 
1. ทาง e-mail : numbering@nbtc.go.th (โปรดระบุ “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”)
2 . ทางโทรสาร หมายเลข 02-616-9988
3. นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน กสทช. ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น. 
4. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตราจดหมาย ตามที่อยู่
สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.1 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
1.2 แบบแสดงความคิดเห็น 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.doc
  • แบบตอบรับ.doc
  • กำหนดการ.pdf