การรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)ต่อการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่อง ลักษณะและประเภทกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2 )

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) สำหรับการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) โดยการเพิ่มบริการให้เช่าสายนำสัญญาณภายในอาคารให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นบริการโทรคมนาคมที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต และการให้เช่าดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะกีดกันทางการค้าหรือผูกขาดการให้บริการ รวมทั้งให้เพิ่มการบริการดังกล่าวในภาคผนวก ง ตัวอย่าง การบริการโทรคมนาคมที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยให้สำนักงาน กสทช. นำประกาศฯ ดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ต่อไป

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเข้ารับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Foucus group) ต่อการปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะและประเภทกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ในส่วนของการบริการในภาคผนวก ง ตัวอย่างการบริการโทรคมนาคที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ในช่องทาง ดังนี้ 1) ทาง e-mail: tel_license1@nbtc.go.th

2) ทางโทรสาร: 0 2271 4276 3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ ที่อยู่ สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1) (อาคาร 2 ชั้น 2) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี – รังสิต กรุงเทพมหานคร

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เเบบเเสดงความเห็น.pdf
  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบตอบรับ.pdf
  • กำหนดการ.pdf
  • ร่างประกาศสำนักงาน-กสทช-ฯ.pdf