การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. และอนุมัติให้นำ (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) เสนอ 

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว ได้ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2561 

โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. รายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1.1 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) competition.bc@gmail.com
1.2 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2271 7648 
1.3 นำส่งด้วยตนเองที่ สำนักงาน กสทช. (สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง) ชั้น 22 อาคารเอ็กซิมแบงค์ ถนนพหลโยธิน
1.4 ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”) ตามที่อยู่ดังนี้ 
สำนักงาน กสทช. (สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง) 
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
3. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) สำนักงาน กสทช. 
หมายเลขโทรศัพท์  0 2 271 7600 ต่อ 5613 , 5616 , 5618

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารแนบรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-_ร่าง_-M-A.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น_ร่างประกาศฯ.pdf
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมฯ.pdf
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf