เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และอนุมัติให้นำร่างประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับข้างต้นไปดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 
ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศ กสทช. นี้ มาจากผลการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา ของสำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) พร้อมทั้งมีการหารือเพื่อขอความเห็นจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสายอากาศ รวมถึงผู้แทนจากห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อให้ข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุด ก่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ
 
โดยการจัดทำร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ และสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เนื่องด้วยเห็นควรกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ขยายสัญญาณและสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนทั้งกิจการเดียวกันและกิจการอื่นๆ และรองรับการใช้งานคลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคต
 2. เพื่อให้อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีความปลอดภัยสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 3. เพื่อให้สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานคลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคต
 4. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ขยายสัญญาณและสายอากาศรับสัญญาณ ให้ผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับชมกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และเหมาะสมกับสถานการณ์

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2561
2. กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
                        วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00น. 
            ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) กรุงเทพฯ 
โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมภายในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 (เวลา 16.30 น.) หรือ กรอกข้อมูลแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ โดยคลิกที่นี่  
3. ช่องทางการนำส่งเอกสาร สามารถนำส่งได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังช่องทางต่อไปนี้ 
    (3.1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
         สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทส.) 
         อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 เลขที่ 1193
         ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
         เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า (แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณและสายอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวี)”
    (3.2)  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : bc.standard@nbtc.go.th
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณและสายอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวี”

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5303,  5306 และ 5309
 
หมายเหตุ กรณีที่มีข้อเสนอหรือความเห็นให้มีการเปลี่ยนและปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าวในรายละเอียดทางเทคนิค โปรดกรุณาแจ้งเหตุผลทางเทคนิค แนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ อาทิ ผลการศึกษาหรือวิจัย รายงานทางวิชาการ หรือเอกสารทางเทคนิคอื่นๆ  เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำไปวิเคราะห์หรือปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

 • 1-ร่างประกาศ_มาตรฐานทางเทคนิคอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน-(รับฟังความเห็น).pdf
 • 2-ร่างประกาศ_มาตรฐานทางเทคนิคสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน-(รับฟังความเห็น).pdf
 • 3-รายงานการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานทางเทคนิค-2-ฉบับ-final-(1).pdf
 • 4-แบบแสดงความคิดเห็นBooster_Ant_2561_rev2.docx
 • 5-แบบตอบรับประชุมฯ_Rev2.docx
 • 6-กำหนดการวันประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ_4พค2561.pdf