การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ มาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ด้วยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ในหลักการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ   มาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ มาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามรายละเอียดดังนี้
         1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นและนำส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2561
          2. วิธีการนำส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้
             2.1  นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ 
                   สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
                   สำนักงาน กสทช.
                   87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
                   2.2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : uso@nbtc.go.th
                   2.3 ทางโทรสาร ที่หมายเลข 02-271-4227
         3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (focus group)
             ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 9.00 – 12.00 น.
             ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
            
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
                   โทรศัพท์ 02-670-8888 ต่อ 7510, 7516, 7519
 
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น.pdf
  • แบบตอบรับ.docx
  • กำหนดการ.pdf
  • ส่วนที่-3-ประเด็นรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.docx