การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อกำหนดด้านวิชาชีพวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม
ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อกำหนดด้านวิชาชีพวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้ตามขั้นตอน ต่อไป
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท. 1) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561
1) Email: ekkawit.k@nbtc.go.th
2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 อาคาร 2 ชั้น 2) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400
2) โทรสาร 0 2271 4267
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7054  Email: ekkawit.k@nbtc.go.th
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารประกอบรับฟังความเห็นร่่างประกาศวิศวะ-แก้ไข.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.pdf
  • ประกาศเชิญชวนฯ.pdf
  • ร่าง-ประกาศ-กสทช-กำหนดวิชาชีพวิศวะฯ.pdf