การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

ด้วย กสทช. ในคราวการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ต่อไป

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 น. ในช่องทางดังนี้
                   1) ทาง E-mail: spectrum_refarming@nbtc.go.th
                   2) ทางโทรสาร: 0 2278 5316
                   3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                        สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
                         เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
                         เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ_การเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • แบบตอบรับ.docx
  • กำหนดการ.pdf
  • ร่างประกาศการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ฯ.pdf