การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่.21/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... พร้อมให้นำร่างประกาศฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.    ช่องทางการนำส่งเอกสาร
(1)    นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังนี้ 
- ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม ชั้น 21 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม ในเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)  
- ทางจดหมายลงทะเบียน  ที่อยู่ 
  “ สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม) 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ” โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....)” 
(2) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5202
(3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : network.bc@nbtc.go.th
    โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ........” 
2.    ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
    ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562
3.    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.3) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5210,5209, 5115, 4121 และ 4212
..............................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ (คลิ๊ก)
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบรับฟังความเห็นฯ.docx
  • ร่างประกาศฯ-pdf.pdf
  • ร่าง-ภาคผนวก-ฎ-pdf.pdf