การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ รายงานการวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพการแข่งขันและการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ (ฉบับที่ 1)

    ด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) (ประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาด ฉบับที่ 2) อยู่ระหว่างนำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ประกอบกับข้อ 8-11 ของ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2557 
    สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพการแข่งขันและการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ (ฉบับที่ 1) เพื่อให้การวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพการแข่งขันและการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญสอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาด ฉบับที่ 2 ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าว ก่อนสำนักงาน กสทช. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
    1. รายงานการวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพการแข่งขันและการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ (ฉบับที่ 1)
    2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: ตั้งแต่วันที่ - 31 มกราคม 2562
    3. ช่องทางการนำส่งความคิดเห็น
       3.1  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): telecom.competition@nbtc.go.th
       3.2  นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
        สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
       เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02-670-8888 ต่อ 7038, 7039
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/27/2019 1:57:08 PM)