การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบ อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดที่ราคา 9,650 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10,325.50 บาท เป็นการชั่วคราว และเห็นชอบให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 นั้น 
     ในการนี้  สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – 28 มีนาคม 2563
     2. สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านช่องทางการนำส่ง เอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
          2.1 นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
          2.2 นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): rownai@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อ     แสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด
          2.3  นำส่งทางโทรสาร (Fax): 0 2278 5316 โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด 
     3 . การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ สำนักงาน กสทช. จะแจ้งให้ทราบต่อไป
     4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์: 02 271 0151 – 60 ต่อ 7062 และ Email: chutanan.k@gmail.com

** หมายเหตุ : ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร
 

Download

  • 1-ร่างประกาศฯ.pdf
  • 2-เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • 3-แบบแสดงความคิดเห็น-ประเด็น.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/2/2020 4:38:08 PM)