การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx) ในประเด็นที่ได้มีการปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx)  ที่ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx) ในประเด็นที่ได้มีการปรับปรุง และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 และมาตรา 49 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx) ในส่วนที่มีการปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทาง ดังนี้
     1. แสดงความคิดเห็นผ่านระบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์
​         ผ่านทาง Link : https://broadcast.nbtc.go.th/planPH  
     2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : bc.research@nbtc.go.th โดยให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2”
     3. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ :
         สำนักงาน กสทช. (สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))
         เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
         เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
         (ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
     4. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ตามที่อยู่ดังนี้ (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)
         สำนักงาน กสทช. (สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))
         เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
         แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
         โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2”
 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
     สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) สำนักงาน กสทช.
     โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5010 5015 และ 5016  
     E-mail : bc.research@nbtc.go.th
 

Download

  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง-และกิจการโทรทัศน์-ฉบับที่-2-(พ-ศ-25xx-–-25xx).pdf
  • แบบแสดงความเห็นสาธารณะ.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/3/2020 3:36:46 PM)