การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ “(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยสามารถศึกษารายละเอียดของร่างประกาศ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้
     1. การดาวน์โหลดเอกสาร
สามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างประกาศ และแบบรับฟังความคิดเห็น ได้ที่ www.nbtc.go.th หรือ https://broadcast.nbtc.go.th/ หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
     2. ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น
          (1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้
          สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.))
          อาคารเอ็กซิม แบงค์ เลขที่ 1193
          ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
          เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
     ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
          (2) ทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 278 5202
          (3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : public.hearing.nbtc@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง“แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
          (4) ทางออนไลน์  (คลิ๊ก)

           - แสกน QR Code เพื่อแสดงความคิดเห็น  
           
     3. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
         ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
     4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5303 (เนติมา), 5313 (จรัญชัย) และ 5332 (ยิ่งศักดิ์)

Download

  • (ร่าง)-ประกาศฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/30/2020 2:34:50 PM)