การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ เพื่อป้องกันปัญหาการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถี่

ด้วยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ เพื่อป้องกันปัญหาการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถี่ และให้นำร่างประกาศฯ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับใบอนุญาต องค์กร หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป แสดงความคิดเห็นโดยวิธีการยื่นเอกสารความคิดเห็นมายังสำนักงาน กสทช. ภายในกำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 7 วัน
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับใบอนุญาต องค์กร หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ เพื่อป้องกันปัญหาการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถี่ ตามรายละเอียดดังนี้
         1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นและนำส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
          2. วิธีการนำส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้
              2.1  นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ 
                   สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
                   สำนักงาน กสทช.
                   87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
                    2.2      ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : uso@nbtc.go.th
                    2.3 ทางโทรสาร ที่หมายเลข 02-271-4227
            
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังค โทรศัพท์ 02-670-8888 ต่อ 8159, 8119
 
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น.PDF
  • แบบแสดงความคิดเห็น.DOCX
  • ร่าง-ประกาศฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/14/2020 10:50:48 AM)