ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนัีกงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเพิ่มเติมปี 2554 จ.เชียงใหม่

Download

Create by  - 2fellows  admin (2/26/2017 11:15:12 AM)