สำนักงาน กสทช. ติดอาวุธความรู้เทคโนโลยีใหม่ “บล็อกเชน” จัดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จจากกรณีศึกษารัฐบาลเอสโตเนีย มุ่งสู่รัฐบาล 4.0

     พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศพยายามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการปฏิวัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ทันสมัย เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคม โดยประเทศที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนขณะนี้คือประเทศเอสโตเนียที่สามารถสร้างระบบการปกครอง และการทำงานของรัฐบาลขึ้นมาใหม่ทั้งหมด จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศชั้นนำด้านรัฐบาลดิจิทัลที่ดีที่สุดในโลก
     ประธาน กสทช. กล่าวว่า เอสโตเนียเป็นกรณีศึกษาของประเทศที่ใช้บล็อกเชนพัฒนาระบบราชการของประเทศในรูปแบบเดิมไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งหลายประเทศต่างพยายามศึกษาและใช้เทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกอุปสรรคและปัญหาการเข้าถึงบริการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนในหัวข้อ “เทคโนโลยีบล็อกเชนกับรัฐบาลดิจิทัล : กรณีศึกษารัฐบาลเอสโตเนีย” (Blockchain Technologyand Digital Government: Estonia case study) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเอสโตเนียที่เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างไทยและเอสโตเนีย
     “เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหัวใจของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ในยุคดิจิทัลบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ผมเชื่อว่าบล็อกเชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินและรัฐบาลได้ ในเรื่องนี้ กสทช. พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมดิจิทัล ผมเชื่อว่าการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ บล็อกเชนเป็นเรื่องใหม่ของโลก ซึ่งเราต้องยอมรับว่า เราไม่สามารถหลีกหนีเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ที่กำลังเปลี่ยนองค์กร ประเทศ และโลกใบนี้ได้ ในทางกลับกันนี่จะเป็นการจุดประกายความคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนในประเทศของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองและธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศแห่งดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล” พล.อ.อ.ธเรศ กล่าว
     สำหรับวิทยากรจากเอสโตเนียที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งานในการสร้างรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง The Cyber Defence Unit of the Estonian Defence League ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ รองประธานกรรมการบริษัท European Cybersecurity Organisation (ECSO) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชน และกรรมการผู้จัดการบริษัท e-Estonia Showroom ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Government ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การตลาดและการสร้างแบรนด์

สร้างโดย   - mahittee jukrabath