การอภิปรายหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้รับเกียรติร่วมอภิปรายในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงสภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและแนวทางในการพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงเพื่อทราบกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป

สร้างโดย   - kanyanee kluayliang