การอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562" ครั้งที่ 2

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562" ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านพิธีกร ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ หรืองานข่าว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 รวมไปถึงการใช้คำราชาศัพท์และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยสามารถนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (3/22/2019 3:52:39 PM)