รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)

วันที่ 17 เมษายน 2562 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุม การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำร่างประกาศดังกล่าวต่อไป ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (4/18/2019 1:16:50 PM)