พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ โครงการคิดมันส์ ทันสื่อ...Like Know Show Share ปี 3

วันที่ 9 กันยายน 2562 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ โครงการคิดมันส์ ทันสื่อ...Like Know Show Share ปี 3 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลทีมโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรวม 7 ทีม พร้อมด้วย ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ให้การตอนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ สามารถเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสู่การรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (9/9/2019 4:20:38 PM)