การประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตนำเข้าหรือนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทภ.) จัดการประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตนำเข้าหรือนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตนำเข้าหรือนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ( National Single Window) เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (9/11/2019 2:21:19 PM)