การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

วันที่ 16 - 19 กันยายน 2562 สำนักงาน กสทช. และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี 2562 โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Sameer Sharma, Senior Advisor, ITU และ Mr. Young-Sik Moon ประธานกรรมการ NIA ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC–ITU-NIA Center of Excellence 2019 ในประเด็นเรื่อง Artificial Intelligence (AI) Overview and Applications โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาด้านโทรคมนาคม ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยพัฒนาโทรคมนาคมปี ค.ศ. 2017 (World Telecommunication Develop Conference : WTDC-17) ในการยกระดับและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจการโทรคมนาคมภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/16/2019 4:00:26 PM)