การประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาต เงื่อนไขการอนุญาต การกำกับดูแล การใช้เลขหมายโทรคมนาคม รวมถึงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม คุ้มค่า เพียงพอแก่การให้บริการบนพื้นฐานการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรจากคณะกรรมการ กตป. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/29/2019 1:57:58 PM)