กสทช. ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช., กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้แก่ นโยบาย แผนการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม ปัญหากฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความคืบหน้าของร่างแก้ไขเพิ่มเติม, ภูมิทัศน์สัญญาณสื่อสารของประเทศไทย รวมถึงเรื่องอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/30/2019 8:39:33 AM)