งานเสวนา เรื่อง “การใช้ภาษาในสื่อ”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) จัดงานเสวนา เรื่อง “การใช้ภาษาในสื่อ” โดยมี พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดการเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการให้มีมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา กรุงเทพฯ 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (11/1/2019 5:04:27 PM)