การอบรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลหัวข้อ “การยกระดับธรรมาภิบาลด้านการให้บริการและด้านการบริหารจัดการกระบวนงานภายในองค์กร”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต (ตบ.) จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลหัวข้อ “การยกระดับธรรมาภิบาลด้านการให้บริการและด้านการบริหารจัดการกระบวนงานภายในองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการกระบวนงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบได้ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (11/20/2019 8:50:24 AM)