งานเสวนา เรื่อง “การใช้ภาษาในสื่อ”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) จัดงานเสวนา เรื่อง “การใช้ภาษาในสื่อ” โดยมี พันเอก ดร. นที   ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดการเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการให้มีมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (11/21/2019 8:34:03 AM)