พิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) โดยมี พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานและมอบบัตรผู้ประกาศฯ พร้อมด้วย ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงาน  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นประการสำคัญเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (11/29/2019 11:41:32 AM)