งานสัมมนา “Cyber Security and Data Privacy 2020” ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไทย และนิตยสาร CIO World&Business จัดงานสัมมนาให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้กับภาคประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมบรรยายในหัวข้อ เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ประกอบการโทรคมนาคม กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความรู้เท่าทันให้ประชาชน เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรูปแบบและกระบวนการทางเทคโนโลยีเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการ กตป. เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (12/4/2019 9:14:28 AM)