การประชุมรับฟังแนวทางและผลการศึกษาการกำหนดสัดส่วนการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) จัดการประชุมรับฟังแนวทางและผลการศึกษาการกำหนดสัดส่วนการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง โดยมี ผศ. ดร. ภักดี มานะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทาง และผลการศึกษาสัดส่วนการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกรอบอุปสงค์การใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงของประเทศ ให้กับผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ทดลอง ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1  สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (12/6/2019 4:34:45 PM)