การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 จำนวน 2 ฉบับ โดยได้รับเกียรติจาก นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ต่อไป   ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/16/2019 9:23:22 AM)