นิทรรศการ "ปณิธานความดี มีแล้วแบ่งปัน"

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 พนักงานสำนักงาน กสทช. ร่วมชมนิทรรศการ "ปณิธานความดี มีแล้วแบ่งปัน" จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  และร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้ที่มางานเข้ามามีส่วนร่วมมากมาย ณ ท้องสนามหลวง
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (12/16/2019 4:18:27 PM)