การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น ประจำปี 2562

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 (คท.1) จัดการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น ประจำปี 2562 โดยมี พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิด และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นและสมาคมวิทยุสมัครเล่นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นใหม่ และการสร้างองค์กรเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิทยุสมัครเล่น พนักงานวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศรวมถึงได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ณ สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (12/16/2019 4:36:55 PM)