งานเสวนา NBTC Competition Forum 2019 : Looking Ahead in Broadcasting

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กสทช.  ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ร่วมเสวนาพิเศษ งานเสวนา NBTC Competition Forum 2019 : Looking Ahead in Broadcasting โดยมี ผศ. ภักดี    มะนะเวศ  รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวเปิดการเสวนา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อและธุรกิจสื่อที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแข่งขันการผลิตเนื้อหารายการ การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์  การปรับตัว ความท้าทาย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อ รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบกิจการของทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ ตลอดจนผู้สนใจสามารถนำมุมมองและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องไปศึกษา พัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (12/19/2019 9:39:08 AM)