การประชุมทบทวนการใช้งานระบบ BCS กรณีการออกใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า มีไว้เพื่อจำหน่าย รับติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผศ. ภักดี  มะนะเวศ  รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดประชุมทบทวนการใช้งานระบบ BCS กรณีการออกใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า มีไว้เพื่อจำหน่าย รับติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงและหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก  พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ BCS สำหรับการออกใบอนุญาตตามประกาศดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาคและเขต ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพฯ
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (12/20/2019 9:00:51 AM)