การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-services)

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-services) โดย ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ประกอบกิจการ สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และเพิ่มช่องทางการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบกิจการในการยื่นเอกสารด้านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/25/2019 4:21:28 PM)